سبد خرید 0
جستجوی پیشرفته
جستجو بر اساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ

روغن

10 / 10
از 1 کاربر
مشاهده اطلاعات بیشتر ...
جستجو در نتایج : فقط نمایش کالاهای موجود :
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

فروش اینترنتی انواع روغن های شیمیایی با بهترین قیمت

خرید اینترنتی انواع روغن های شیمیایی

خرید اینترنتی انواع روغن های شیمیایی در فروشگاه آنلاین آداک شیمی بصورت 24 ساعته امکان پذیر می باشد. در صورت عدم درج قیمت با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید.

آشنایی با روغن های شیمیایی

اهميت چربي ها و روغن ها نه تنها از ديدگاه سلامت بلكه از جنبه تجارت چنـان اسـت كـه ضـرورت بررسـي تولید و مصرف چربي ها و روغن هاي خوراكي را ايجاب مي نمايد و از دير بـاز عـلاوه بـر جنبـه تغذيـه اي، مسائل توليدي و صنعتي روغن هاي شیمیایی نيز حائز اهميت بوده است.

چربي ها و روغـن هـاي خـام تحـت فرآيند قرار مي گيرند تا كيفيت ثـابتي پيـدا كننـد و قابليـت خـوراكي، پايـداري و ايمنـي آنهـا افـزايش يابـد و فرآورده هاي متنوعي با كاربرد هاي متفاوت توليد شود.

برخی از مهم ترین روغن ها

 • روغن هاي گياهي خوراكي

 بزرگترين منبع توليد روغن هاي گياهي، دانه هاي روغني مانند سويا، آفتابگردان، كلزا، روغن بادام، ذرت، پنبـه، دانه، بادام زميني و ... و ميوه هاي درختي مانند پالم، زيتون، نارگيل و... هستند.

 • روغن هاي گياهي خوراكي مايع

 اين نوع روغن ها از قسمت هاي دانه و ميوه گياه بدست مي آيد . روغن هاي گياهي مجاز عبارتنـد از

روغن هاي تخم پنبه، سويا، آفتابگردان، ذرت، زيتون، كنجد، نارگيل، گلرنگ، كلزا، پالم و بادام زميني

 • روغن سويا

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا از دانه خالص گیاهی که سویا نامیده می شود به دست می آید.

 • روغن پنبه دانه

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا از دانه خالص گیاهی که سویا نامیده می شود به دست می آید.

 • روغن آفتابگردان

 روغني است كه به وسيله فشار مكانيكي، يا استخراج بـا حـلال مجـاز خـوراكي و يـا توامـاً از دانـه خالص گياهي به نام L . Annus Helianthus که آفتابگردان نامیده می شود، بدست مي آيد. قابل ذکر است که روغن ذرت و روغن هسته انگور نیز به همین روش بدست می آید.

 • روغن كلزا

روغني است كه از دانـه هاي روغنـي حـاوي اسيد اروسيك پائين گونه هـاي گيـاه براسـيكا نـاپوس Brassica Juncea . جونس براسيكا، Brassica Compestris . L كامپستروس براسيكا ، Brassica Napus . L به وسيله فشار مكانيكي ، يا استخراج با حلال مجاز خوراكي و يا تواماً بدست مي آيد به طـوري كـه ميـزان اســـيد اروســـيك دربخـــش روغنـــي دانـــه كمتـــر از 2 درصد اســـيدهاي چـــرب آن و ميـــزان گلوكوزينـــولات دربخش جامد دانه كمتر از 30 ميـكرومول از هريك يا مخـلوطي از گلوكوزينولات بدست می آید.

 • روغن زيتون

منظور روغـن زيتوني است كه با روش مكانيكي از ميوه تازه و سالم زيتون با رعايت شرايط خوب سـاخت بـدون هيچگونه عمل آوري به جز شستشو، جدا سازي و صاف كـردن بدسـت آمـده باشـد.

 • روغن نارگیل

این روغن از پالپ میوه نارگیل و از مغز خشک شده آن به وسیله فشار مکانیکی بدست می آید که در حدود 90 درصد اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن اشباع بوده و از دسته روغن های لوریک است زیرا اسید چرب اصلی در ترکیب این دسته از چربیها اسید لوریک می باشد.

فرآیند تصفیه و پالایش روغن های شیمیایی چگونه است؟

چربي ها و روغن هاي خام حاوي ناخالصي هـستند كـه بـرروي مشخـصات ظـاهري، طعـم، بـو و بـه خصوص پايداري و ماندگاري روغن تاثير منفي دارند. لذا ضروري است كـه روغـن هـا قبـل از مـصرف تحـت فرآيند پالايش و تصفيه قرار گيرند تا كليه ناخالصي ها و تركيبات مـضر از آنهـا جـدا شـوند.

هـدف از تـصفيه روغن حذف آلاينده ها و ناخالصي ها و رسيدن به روغني با بهترين مشخصات كيفي از نظر مزه، رنـگ، بـو و پايداري مورد قبول مي باشد.

فرآيند تصفيه روغن شامل مراحل صمغ گيري، خنثي سازي، بي رنگ كردن و بي بو كردن است. بـسته بـه نـوع روغـن توليـدي وكاربردآن مراحل ديگري نظير هيدروژناسيون، پست بليچ و زمستانه كردن نيز در طي فرآيند هاي تصفيه انجام مي پذيرد.

مراحل پالايش روغن

 • صمغ گيري

 هدف از عمليات صمغ گيري جداسازي تقريباً كامل فسفاتيد ها و ساير صـمغ هـا از روغـن خـام اسـت. صمغ ها در حالت خشك در روغن خام محلـول هـستند امـا بـر اثرهيدارتـه شـدن و جـذب آب بـه صورت تركيبات نامحلول در روغن ته نشين مي شوند.

اساس فرآيند صمغ گيري نيـز بـر همـين نكتـه اسـتوار است. اين فرآيند با اضافه كردن آب به همراه مواد شيميايي نظيـر اسـيد فـسفريك در دمـاي مناسـب حـدود80 درجه سانتي گراد تسريع مي شود.

اسيد فسفريك سرعت هيدراته شدن صمغ ها را افـزايش مـي دهـد و زمـان ته نشيني و جدا شدن آنها را كوتاه تر مي كند در طي عمليات صمغ گيري مي توان به كمك ميكسرهاي مناسـب زمان و فرصت كافي براي اختلاط آب، اسيـد فسفريك و روغن فراهم شود و سپس فسفـاتيدهـاي هيدراتـه كه سـنگين تـر و نامحلول در فاز روغني هستند را توسط سپراتورهايي كه با مكانيسم نيروي گريـز از مركـز كـار مي كنند جداسازي نمود.

مراحل فرآيند صمغ گيري و خنثي سازي

 •  گرم كردن روغن
 •  تزريق اسيد فسفريك
 •  اختلاط
 •  تزريق قليا ( سود مایع، كربنات سديم و ...)
 •  اختلاط
 •  جداسازي صابون تشكيل شده از روغن خنثي شده
 •  تزريق آب گرم
 •  اختلاط
 •  جدا سازي ( سانتريفوژ ) شستشوي اوليه
 •  تزريق آب گرم
 •  اختلاط
 •  جداسازي ( سانتريفوژ ) شستشوي ثانويه
 •  خشك كردن تحت خلاء
 • خنثي سازي

 درطي دوران نگهداري دانه ها و ميوه هاي روغني از زمان برد اشت تا زمـان استحـصال، روغـن براثـر رطوبت و فعاليت آنزيم ها همچنين برخي ميكرو ارگانيسم ها چربي موجود در دانه يا ميـوه هيـدروليز شده و به اسيد چرب آزاد و گليسرول تبديل ميشود اين اسيدهاي چـرب آزاد در طـي فرآينـد اسـتخراج روغـن به همراه روغن خام استحصال مي شوند.

در طي فرآيند تصفيه لازم است كه اسيدهاي چرب آزاد از روغن خام جدا شوند. فرآيند حذف اسيدهاي چرب آزاد از روغن خام كه بـه خنثـي سـازي معـروف اسـت.

بـه دوصـورت شيميايي و فيزيكي قابل انجام است كه نوع شيميايي آنها بيشتر متداول است. اسيدهاي چرب روغن هايي كه بـه طور طبيعي داراي فسفاتيد كمي هستند و يا فسفاتيد آنهـا خـارج شـده باشـد و بـه حـرارت حـساس نباشـند را مي توان به كمك تقطير با بخار خارج كرد.

اين روش براي كاهش اسيدهاي چرب آزاد به حدود 5/0-2/0 درصد استفاده مي شود و براي حذف كامل آنها از روش تصفيه قليايي يا خنثي سازي استفاده مي كنند.

فرآيند خنثي سازي شيميايي شامل سه بخش مي باشد:

 • اضافه كردن يك تركيب قليايي ( نظير سود NaoH (پس از گرم كردن روغن تا دماي مناسب (حدود 80 درجـه سانتي گراد) به منظور خنثي كردن اسيدهاي چرب آزاد
 • مخلوط كردن كامل روغن و تركيب قليايي مورد نظر در زمان مناسب
 • انتقال مخلوط فوق الذكر به سپراتور جهت جداسازي خمير صابون و شستشوي روغن خنثي شده به منظـور
 • حذف بقاياي صابون موجود در آن با آب گرم در دماي مناسب
 • خشك كردن روغن خنثي شده به منظور حذف بقاياي رطوبت موجود در آن

مخلوط كردن روغن با محلول قليايي سود باعث تبديل شدن اسيدهاي چرب به نمك سديم اسـيدهاي چـرب كـه صابون نام دارد مي شود. محلول صابون درآب از روغن سنگين تر بوده و نامحلول در روغن اسـت و لـذا بـه وسيله سپراتورهاي با مكانيسم گريز از مركز از روغن جدا مي شود.

بعضي ديگر از ناخالصي هاي موجود در روغن خام نظير مواد رنگي، باقيمانده فسفاتيدها، پروتئين ها يا اجزاء پروتئيني و تركيبات با خاصيت اسيدي نيز در طي اين عمليات به واسطه واكنش با سود ويا جذب و انحلال در فاز آبي از روغن جـدا مـي شـوند.

غلظـت و ميزان سود مصرفي در اين مرحله برروي كاهش رنگ روغن نيز موثر است و كمكي بـه فرآينـد بعـدي تـصفيه يعني بي رنگ كردن مي باشد. محصول جانبي اين مرحله از عمليات خنثي سازي، صابون خام يا خلط صـابون Stock Soap نام دارد.

دربخش ديگر از عمليات خنثي سازي شيميايي به منظور حذف باقيمانده صابون موجود در روغن لازم است آن را با آب گرم شستشو دهيم.

دراين بخش به كمك ميكسرهاي مناسب روغـن بـا آب گـرم مجـاور مـي شـود و بقاياي صابون به فاز آبي منتقل مي شود سپس به كمـك سـپراتورهاي مخـصوص، صـابون محلـول در آب از روغن جدا مي شود. دربخش نهايي فرآيند خنثي سازي شيميايي باقيمانده رطوبت موجود در روغن كه ناشي از عمليات صمغ گيري، خنثي سازي، و شستشو است در خلاء و دماي مناسب از روغن حذف مي گردد.

اين كـار درسيستم هاي خشك كن تحت خلاء انجام مي پذيرد. باقي مانـدن رطوبـت درروغـن خنثـي شـده در طـي زمـان طولاني ممكن است موجب هيدروليز و توليد مجدد اسيدهاي چرب آزاد درروغن شود.

 • بي رنگ كردن

 رنگ بري به فرآيندي گفته مي شود كه در آن تركيبات عامل رنگ به همراه برخي ناخالصي هاي ديگر از روغن جدا شوند. اين فرآيند اساساً يك عمل جذب فيزيكي است كه طي آن رنگدانه ها و سـاير ناخالـصي هـا از طريق جذب دريك جاذب كه معمولاً خاك رنگ بر است از روغـن خـارج مـي شـوند.

گرچـه كـاهش رنـگ آشكارترين اثر اين فرآيند است. ولي جداسازي ناخالصي هايي نظير باقي مانده صـمغ هـا، صـابون هـا، فلـزات سنگين، پراكسيدها، آلدئيدها، و كتون ها از روغن در اين مرحله سبب سهولت درمراحـل بعـدي فرآينـد تـصفيه روغن ها و چربي ها مي شود.

بـاقي مانـدن صـابون هـا و فـسفاتيدها در روغن سبب مسموم و غير فعال شدن كاتاليست در طي فرآيند هيدروژناسيون مي شـود. همچنـين بـاقي مانـدن صابون در روغن سبب پليمريزاسيون درطي فرآيند بي بو كردن مي شود و بر روي كيفيت روغن بي بو شـده نهايي تاثير مي گذارد. عمليات رنگ بري به روش غير مـداوم و مـداوم قابـل انجـام اسـت.

معمـولاً ايـن عمليات درمخازن تحت خلاء مجهز به همـزن انجـام مـي پـذيرد. دمـاي مناسـب ايـن عمليـات 110-100 درجـه سانتيگراد است و ترجيحاً بايد زماني بين 15 تا 20 دقيقه فرصت تماس و تبادل ميـان خـاك رنـگ بـر و روغـن ايجاد شود. در پايان عمليات بي رنگ كردن مخلوط روغن و خاك رنگ بر به وسيله سيستم هاي فيلتر صاف شـده و خـاك رنگ بر از روغن جدا مي شود و به عبارتي روغن عاري از خاك مي گردد.

 • بي بو كردن

 روغن ها و چربي هاي خام داراي بو و طعم نامطلوبي هستند كه براثر عوامل مختلفـي از جملـه فعاليـت آنزيم هاي موجود در دانه و ميوه روغني ايجاد شده اند علاوه بر اين در طي زمان نگهداري، فرآيندهاي مختلف و حمل و نقل نيز ممكن است تركيبات نامطلوبي كه داراي بو و طعم نامناسب هستند در روغـن بـه وجـود آمـده باشند.

عمده اين تركيبات عبارتند از لاكتون ها، آلدئيدها، كتون هـا، باقيمانـده اسـيدهاي چـرب آزاد و تركيبـات حاصل از اكسيداسيون اين تركيبات اكثراً فرار هستند.

و در طي عمليات بي بو كردن به كمك تزريق حباب هاي بخار زنده به داخل روغن از آن جدا مي شوند عمليـات بـي بـو كـردن معمـولاً تحـت دمـاي حـدود 270 درجـه سانتي گراد و خلاء تقريبĤ كامل انجام مي شود تـا باعـث جداسـازي تركيبـات فـرار شـده و از اكـسيداسيون و هيدروليز روغن نيز دردماي بالا جلوگيري نمايد. در واقع به كمك سه عامل خلاء ، دماي بالا و تزريـق مـستقيم بخار تركيبات فرار عامل بو و طعم نامطلوب از روغن جدا شده و روغن بي بو مي شود.

نمایش همه
علاقه مندی ها ()